Skogsinventering
En virkesaffär inleds oftast med att vi gör en inventering av skogsbeståndets avgränsning, volym, ålder och kvalitet, samt undersöker lämpliga infartsvägar och uppläggningsytor.

Förslag på åtgärder
Efter genomförd inventering får markägaren förslag på vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra vad gäller bestånd, omfattning och tidsperspektiv.

Kalkyl och avtal
Baserat på inventeringen upprättar vi en kalkyl som sedan ligger till grund för det avtal som skrivs gällande avverkningen. Avtalet kan även innehålla åtaganden om till exempel markberedning och plantering som ska utföras.

Avverkningsanmälan
Martinsons ansvarar för alla kontakter med myndigheter gällande avverkningstillstånd.

Avverkning/Transport
Vi ansvarar för alla praktikaliteter i samband med avverkning och vidaretransport, naturligtvis i enlighet med överenskommelsen i affären. Vi samarbetar med välkända, duktiga entreprenörer för såväl avverkning som transport.

Avräkning
Efter opartisk (VMF) inmätning av ditt virke vid respektive industri sammanställer vi, baserat på opartiska mätuppgifter som du får del av (mätbesked från SDC), och tillsänder Er avräkning på affären i enlighet med överenskommelsen.