Vid markberedning skalas det yttersta marklagret av, för att frilägga den underliggande, bördiga mineraljord som ger möjlighet till god återväxt. Eftersom markberedning är ett kraftigt ingrepp i naturen är det av yttersta vikt att åtgärderna genomförs med stor hänsyn till vad som är lämpligt i varje aktuellt fall.