Genom att gallra skogen vid rätt tidpunkt kan du styra beståndets kvalitet och dimension i önskad riktning. Skadade och svaga stammar gallras bort för att tillväxten ska koncentreras till träd med hög kvalitet och störst potential att ge god avkastning i framtiden. Dessa får då bättre tillgång till ljus, näring och vatten, vilket förbättrar möjligheterna till ett skogsbestånd med kontinuerligt god tillväxt. Dessutom får du vid varje gallringstillfälle en avverkningsinkomst, vilket gör att ditt skogsbestånd ger avkastning med jämna mellanrum även under tiden fram till slutavverkning.