Hantering och underhåll

Färdigkapat virke för specifik användning är en del av arbetsplatsens produktionsplanering. Det gör att det bör finnas en bestämd rutin för paketets hantering fram till inbyggnad. Träprodukter avsedda för synlig användning inomhus bör levereras för direkt montage i varm och torr miljö.

För att minska spill och säkerställa fuktkvot ska volympaket hanteras rätt hela vägen från leverans till dess att materialet är inbyggt i det färdiga huset. Ett ströat paket ska placeras luftigt och täckas. Virke för inbyggnad ska endast tillfälligt lagras utomhus på byggplatsen. Tillfälliga upplag ska vara så utformade att virket skyddas mot nederbörd, stark solstrålning och markfukt.


Planera lämpliga platser för virkesupplag

Avvattnad asfalt eller grov makadam är bra underlag – då är risken mindre att jord och smuts kan stänka upp på virket.

– Placera helst paketen i skugga, ej i starkt solljus under sommar/höst.
– Se till att luft kan cirkulera runt om virkespaketen. Avståndet till marken bör vara minst 150 mm.
– Använd till exempel järnvägssyllar eller lastpallar som mellanlägg.


Täckning efter att virkespaketen brutits

Under en kort tid kan en presenning ligga direkt på virkespaketet, men se till att den inte täcker ända ner till marken. Om virket lagras längre tid än en vecka bör man ventilera mellan virke och presenning.

För mer information, se handboken Att välja trä.