För oss på Martinsons är oberoende forskning viktigt. Det utvecklar både oss som företag, branschen
som sådan och i förlängningen även samhället. Dessutom ger det oss möjligheten att faktiskt
visa i svart på vitt vilka fördelarna med trä som byggnadsmaterial är.

Carbon footprints för stomme för flerfamiljshus Tyréns är Sveriges ledande konsultföretag inom
samhällsbyggande. De har gjort en jämförande analys, en så kallad LCA, av stommarna till två 13-
våningshus där den ena stommen är i trä och den andra i betong. Och resultatet är kanske inte förvånande
men ändå viktigt att lyfta fram.

• Trästommens material ger en klimatpåverkan på 400 ton CO2 ekvivalenter.
• Betongstommen ger en klimatpåverkan på 900 ton CO2 ekvivalenter.
• Det är vid tillverkningen av materialet som största delen av klimatpåverkan sker.

tra_vs_betong_400_900_ton_1400.jpg 

 

Carbon footprints för vägbroar Tyréns har också gjort en jämförande LCA-analys av två vägbroar
med överbyggnader i trä respektive betong. Den visar att en träbro släpper ut nära hälften så mycket
växthusgaser som en betongbro från vagga till grind.

• Träbron ger en klimatpåverkan på 50 ton CO2 ekvivalenter.
• Betongbron ger en klimatpåverkan på 80 ton fossila CO2 ekvivalenter.
• Material och underhåll står för största delen av utsläppen.

Trä vs betong 50, 90 ton