Du kanske tänker att vi på Martinsons har blivit stöddiga nu, genom att jämföra vår miljöpåverkan med andra byggnadsmaterial? Egentligen inte, faktiskt. Det handlar mer om att det finns oberoende forskning som visar att vi inte behöver vara onödigt blygsamma.

Ta våra broar, till exempel. En forskningsrapport från SP Trätek visar att träbroar tack vare energisnål tillverkning och borträknat koldioxiden i stålräckena och det som binds i träet, avger mindre än 50 procent av mängden koldioxid som en betongbro från vagga till grind.

Faktum är att oavsett om det handlar om broar, hallar eller flerbostadshus har det visat sig att trä vinner matchen som det mest framtidssäkra och klimatneutrala alternativet. För även om vi räknar till vår absoluta nackdel så är vår klimatpåverkan mindre än hälften av klimatpåverkan hos betong eller stål. Som sagt – på en dålig dag är vi dubbelt så bra.

Framtidssäkert. Tack vare miljöfördelarna är en ökad användning av trä viktigt för framtidens hållbara samhälle. Till skillnad från material som tillverkas av fossila resurser lämnar trä inte heller outplånliga spår efter sig i naturen. Istället för kalkbrott skapar skogsavverkningen förutsättningar för ny, växande skog som binder koldioxid. Varje år är tillväxten i de svenska skogarna 30 miljoner m3. Det motsvarar ett flervåningshus i trä var femte minut.

Miljömålsanpassat. Martinsons utveckling inom träbyggande gör det enklare att möta både marknadens efterfrågan och uppdragsgivarnas miljökrav.

Energisnålt och klimatneutralt. Träförädling har en långt mer energisnål produktion än andra material och redan här hamnar exempelvis betong långt efter trä. Och det är ett försprång som trä sedan behåller under hela byggnadens livslängd. Produkter av trä binder nämligen koldioxid under hela sin livslängd och restprodukterna från tillverkningen blir till biobränsle.

Skogsklokt. Det är bara växande skog som lagrar koldioxid och genom att avverka och plantera nya träd minskar mängden koldioxidutsläpp. Allt virke kommer från hållbara skogsbruk och i genomsnitt är en transport av virke från avverkningsplats till sågverksanläggning inte mer än cirka 100 kilometer. Dessutom uppnås målen för skogsindustrins arbete för biologisk mångfald med råge, inkluderat markägarnas frivilliga avsättningar.

Renare el och drivmedel. Vi på Martinsons använder enbart elenergi från vattenkraft i våra produktionsanläggningar. Vi minimerar också vår miljöpåverkan genom en modern maskinpark och en transportflotta som kör på biodieseln HVO under större delen av året.