Via avtal säkerställs att den råvara som levereras till Martinson Group AB inte härstammar från skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks. Avtalen säkerställer att inga genmodifierade trädslag används, samt att inget virke kommer från skyddsvärda skogar i Sverige som uppfyller Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotoper och där inte avverkning rekommenderats av tillsynsmyndigheten. Inte heller används virke från illegala avverkningar eller naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning.