Våra produkter och tjänster ska hålla sådan kvalitet att de uppfyller kundernas krav och förväntan. Vi ska arbeta för att skapa bästa möjliga trivsel i vårt arbete och med våra kunder. Vårt arbete inom och utom företaget ska alltid står för kvalitet.

MQS – ett effektivt system för ökad kvalitet

Martinsons Quality System (MQS) är samlingsnamnet för Martinsons arbete med ständiga förbättringar på arbetsplatsen. Många delar är hämtade från produktionsfilosofin Lean production. Målen med MQS är att öka trivseln på arbetsplatsen, effektivisera arbetsrutinerna, öka produktiviteten, höja säkerheten samt säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Grunden i MQS är 5S, ett system för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. De 5 s:en står för:

Sortera – endast det nödvändiga ska finnas på arbetsplatsen

Systematisera – var sak på sin plats

Städa – regelbunden städning

Standardisera – rutiner och ansvarsområden

Skapa vanor – uppföljning och ständig förbättring