Historien om Martinsons

När Karl Martinson 1929 köpte ett ambulerande sågverk som hans son Sigurd åkte runt med i bygden kring Bygdsiljum gjorde han det för att han såg möjligheterna. Både i trä som material och i fördelarna av att använda nytänkande tekniska lösningar. Det fanns ett lokalt behov av den typen av tjänster och potential att utveckla verksamheten. Självklart kunde han inte veta att han i och med detta la grunden för det som nio decennier senare skulle vara en koncern med branschledande spetskompetens inom modern träbyggnadsteknik. Redan då visade Karl Martinson prov på den Martinsonsanda som sedan har kommit att genomsyra företaget genom åren. 


Svenska pionjärer inom limträ

I början av 1940-talet uppförde Sigurd Martinson ett permanent sågverk på samma plats som anläggningen i Bygdsiljum ligger idag. Verksamheten fortsatte att utvecklas och 1954 bildades ett aktiebolag där alla barnen blev delägare. Omsättningen vid den här tiden var ungefär 500 000 kronor. 1963 tog Sigurds söner Nils och Åke Martinson över verksamheten. På 1960-talet började Martinsons även intressera sig för det limträ som tillverkades i Tyskland. Företagets ledning såg potentialen i materialet och bestämde sig för att starta en egen tillverkning. 1965 kom limträtillverkningen igång i sågverket i Bygdsiljum och fem år senare byggdes Martinsons första specialiserade limträfabrik.


Big in Japan

Med tiden växte Martinson till att bli en allt starkare aktör inom den svenska träindustrin. 1975 byggdes en ny såglinje i Bygdsiljum som vid den tiden var modernast i Europa, med datastyrning och avancerad elektronik. 1984 startades tillverkning av Comwoodstolpar. Samtidigt fortsatte marknadens intresse för limträbalkarna att växa, både i Sverige och i utlandet. 1992 inleddes försäljningen av limträ till Japan, som sedan utvecklades till företagets största exportmarknad. 


Fjärde generationen tar över

Andra halvan av 1990-talet blev starten för en expansiv period i Martinsonskoncernens historia. 1996 förvärvades Hällnäs Såg AB, ett sågverk med anor från slutet av 1800-talet och en stark tradition av yrkesskicklighet och hantverkskunnande. 1998 tog den fjärde generationen över när Lars Martinson tillträdde som vd. Flera av Karl Martinsons barnbarnsbarn är aktiva i ledande befattningar inom det företag som med tiden utvecklats från att vara ett litet, lokalt sågverk till en marknadsledande träförädlingsindustri med kunder över stora delar av världen.


Offensiva framtidsinvesteringar

2003 fortsatte expansionen i och med att Wallmarks Såg AB i Kroksjön införlivades i koncernen. Samma år lanserades det första byggsystemet i KL-trä, ett nytt sätt att bygga i trä som ytterligare stärkte Martinsons position i framkanten av utvecklingen inom träbyggande. Under de följande åren gjordes en rad investeringar i koncernens tre sågverk. Framgångarna med nya tekniska lösningar och ett ökat förtroende från kunderna hade gjort att behovet av timmer hade växt. Först ut var Bygdsiljum, vars nya såglinje var Europas modernaste när den invigdes 2005. Under 2006-2008 genomfördes även investeringar i sågverken i Kroksjön och Hällnäs, som resulterade i en kraftigt utökad sågkapacitet.


Miljardstrecket passeras

Idag är Martinsons alltså en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. Redan 2007 passerade omsättningen miljardstrecket och 2018 var den uppe i 1,7 miljarder kronor, med cirka 475 anställda. Produktionen av sågade trävaror är fortfarande basen som verksamheten vilar på och en betydande del går på export till länder i både övriga Europa, Nordafrika och Asien. Dessutom är Martinsons en av Sveriges största producenter av limträ, samt ledande i Norden inom träbroar och byggsystem i limträ och KL-trä.

Den nya KL-träfabriken i Bygdsiljum invigdes 2017 och ökade produktionskapaciteten markant. Samtidigt gavs ännu fler aktörer möjligheten att ta tillvara materialets byggegenskaper. Ambitionen att i större utsträckning erbjuda en färdig produkt har varit viktig för det svenska träbyggandet. Den utvecklingen har bland annat gjort träbroar till ett konkurrenskraftigt alternativ till broar av andra material, med snabbt montage och miljöfördelar som viktigaste fördelar. Inom byggnader i limträ väljer marknaden att i allt större utsträckning välja Martinsons lösningar. Och flerbostadshusen och kontorsbyggnader med stommar i KL-trä och limträ får en allt viktigare roll i byggandet av ett hållbart samhälle. Både genom nyproduktion och i smarta påbyggnader av befintliga konstruktioner.      


Framtidssäkert byggande för kommande generationer

Utvecklingen från att vara ett litet sågverk med lokala kunder runt Bygdsiljum, till att bli en branschledande träförädlingskoncern med internationella framgångar har tagit nio decennier. Under alla dessa år har Martinsons byggt upp den genuina branschkunskap som ligger till grund för dagens framgångar.  Arbetet med Martinsons Quality System, som inleddes 2011, är ytterligare ett viktigt steg för att ta företaget framåt. MQS har som målsättning att förbättra allt ifrån produktivitet och effektivitet, till säkerhet, kvalitet och leveranssäkerhet. Dessutom ligger systemet till grund för arbetet med att främja kontinuerlig utveckling som företag. I det ingår bland annat att ta tillvara personalens kunskap och idérikedom. Arvet från tidigare generationer och den innovativa Martinsonsandan gör det naturligt att gå i första ledet i utvecklingen av ett hållbart och framtidssäkert samhälle.


Holmen förvärvar Martinsons

Under den sista delen av 2010-talet fortsatte Martinsons ta flera stora kliv framåt. Verksamheten koncentrerades till Bygdsiljum och Kroksjön med avsikten att nå en långsiktig ökning av produktionen. Samtidigt fortsatte koncernen att ta avgörande kliv framåt inom träbyggandet. För att ta nästa kliv beslutade ägarfamiljen också att öppna för en ny huvudägare. För att realisera verksamhetens höga ambitioner behövdes en ägare med omfattande finansiell styrka och långsiktighet och det hittade ägarfamiljen i Holmen, som förvärvade hela verksamheten år 2020. Tillsammans skapar företagen en stark och långsiktig värdekedja från frö till färdigt trähus.