Certifieringar och policys

Målsättningen på Martinsons är att bedriva ett miljö- och kvalitetsarbete som är under kontinuerlig utveckling. Våra olika certifieringar är viktiga styrdokument i utvecklingsarbetet och samtidigt en garanti för att Martinsons produkter har framställts på ett miljövänligt sätt, med höga krav på både spårbarhet och kvalitet.

Samtliga anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. Dessutom är flera av våra produkter CE-certifierade och våra två sågverk har torkanläggningar som är KD-certifierade av jordbruksverket. Vi har även möjlighet att leverera produkter som är certifierade enligt PEFC och FSC® (FSC® – C107490), för spårbarhet av råvara.

Våra certifikat och deklarationer

Godkända torkanläggningar

Våra policys

Miljöpolicys

Miljöarbetet i vår produktion av träprodukter ska vara förebyggande och leda till ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen, där kraven i miljölagstiftningen och skogslagstiftningen är miniminivå. Vår virkesorganisation tillämpar PEFC´s standarder för skogsbruk och spårbarhet. Vi tar inte emot virkesleveranser från kontroversiella källor och i vår skogsbruksverksamhet ska vi arbeta aktivt för att minimera de negativa effekterna på miljön. 

Vi ska ta samma ansvar mot naturen och miljön som vi gör gentemot våra kunder och samhället omkring oss.

Energipolicy

I vår produktion av träprodukter ska vi effektivt använda energi. Vi ska upprätthålla vår höga andel av förnyelsebara energikällor. Vår energieffektivisering ska leda till ständiga förbättringar för att minska miljöbelastning, där kraven i energilagstiftningen är miniminivå. Det ligger i företagets intresse att så mycket av energieffektiviseringen som möjligt sköts som en del i den löpande verksamheten. Detta innebär att arbetet med energiledning ska integreras med miljöledningssystemet vid:

– Val av leverantörer

– Identifiering av föreskrifter och lagar

– Fastställande av mål

– Val av revisioner

Råvarupolicy

Via avtal säkerställs att den råvara som levereras till Martinson Group AB inte härstammar från skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks. Avtalen säkerställer att inga genmodifierade trädslag används, samt att inget virke kommer från skyddsvärda skogar i Sverige som uppfyller Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotoper och där inte avverkning rekommenderats av tillsynsmyndigheten. Inte heller används virke från illegala avverkningar eller naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning.

Kvalitetspolicy

Våra produkter och tjänster ska hålla sådan kvalitet att de uppfyller kundernas krav och förväntan. Vi ska arbeta för att skapa bästa möjliga trivsel i vårt arbete och med våra kunder. Vårt arbete inom och utom företaget ska alltid står för kvalitet.

MQS – ett effektivt system för ökad kvalitet

Martinsons Quality System (MQS) är samlingsnamnet för Martinsons arbete med ständiga förbättringar på arbetsplatsen. Många delar är hämtade från produktionsfilosofin Lean production. Målen med MQS är att öka trivseln på arbetsplatsen, effektivisera arbetsrutinerna, öka produktiviteten, höja säkerheten samt säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Grunden i MQS är 5S, ett system för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. De 5 s:en står för:

Sortera – endast det nödvändiga ska finnas på arbetsplatsen

Systematisera – var sak på sin plats

Städa – regelbunden städning

Standardisera – rutiner och ansvarsområden

Skapa vanor – uppföljning och ständig förbättring

Socialt ansvarstagande

Martinsons policy är att göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden där kollektivavtalets bestämmelser utgör grunden för överenskommelse med arbetstagare. Martinsons samverkar och bedriver arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att en god och säker arbetsmiljö uppnås för alla anställda och entreprenörer. Martinsons rekryterar medarbetare med god grundkompetens och personalutveckling är en viktig del i Martinsons personalpolitik. Relationen med Entreprenörer präglas av affärsmässighet och respekt för varandras respektive roller. Huvuddelen av Martinsons anlitade entreprenörer ska vara företag med vilka långsiktiga relationer finns. Endast entreprenörer som på ett seriöst sätt uppfyller sina åtaganden mot samhälle, anställda, miljö och uppdragsgivare anlitas.

Integritetspolicy (GDPR)

Martinsons behandling av personuppgifter

Martinsonkoncernen med dotterbolag samlar in och använder personuppgifter inom ramen för de olika verksamheterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning.

Respektive bolag inom Martinsonkoncernen är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att respektive bolag är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

När du är kund till oss

Vi behandlar dina personuppgifter när du ber om en offert av oss då vi har ett berättigat intresse av att administrera offerten. Ingår du ett köp eller avtal med oss behandlar vi dessa för att kunna uppfylla våra skyldigheter som avtalspart. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det finns ändamål för hanteringen av offerten eller för att följa lagkrav som bokföringslagen.

För att kunna leverera våra varor och tjänster anlitar vi ibland underleverantörer. Det innebär att även dessa behöver tillgång till din information eller till viss information om dig som kund. Våra underleverantörer får däremot inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen ska alltid ske på de villkor som vi anger.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden (inkluderat vår chattfunktion) som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden. Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundsupport som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras då det inte finns något ändamål för behandlingen.

Nyhetsbrev och utskick

Vi behandlar personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och marknadsföring via e-post eller utskick. Behandlingen sker då du valt att prenumerera på dessa utskick eller då vi har ett berättigat intresse att skicka direktmarknadsföring till dig. Vi sparar dina kontaktuppgifter för detta ändamål tills du aktivt ber oss att avsluta din prenumeration.

Besökare och anmälan till evenemang

Martinsons hanterar dina personuppgifter om du besöker oss eller deltar i något av våra evenemang. Vi sparar då dina personuppgifter för att administrera besöket eller evenemanget. När vi bjuder in till besök och evenemang har vi ett berättigat intresse av att hantera dina personuppgifter. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det finns ett ändamål för hanteringen.

I samband med projekt, arrangemang som vi anordnar eller deltar i fotograferar vi deltagare då vi har ett berättigat intresse av att informera våra kunder och samarbetspartner om vår verksamhet. Vi publicerar bilderna i våra kommunikationskanaler så som på vår webb och sociala medier. Om du inte vill att bilder på dig exponeras kan du givetvis kontakta vår fotograf på plats eller maila oss på GDPR@martinsons.se.

När vi samlar in personuppgifter som är känsliga (till exempel information om specialkost) ber vi om ditt samtycke för denna hantering. Vid beställning av specialkost kan dina personuppgifter komma att delas med respektive restaurang. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta gdpr@martinsons.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas. Information om specialkost raderas hos oss efter avslutat evenemang.

Sponsring och stöd

Vi behandlar personuppgifter i samband med sponsring och stöd till organisationer och föreningar. Detta för vi för att vi skall kunna uppfylla det avtal som ingåtts. Personuppgifterna sparas så länge det finns ett ändamål för behandlingen.

När du besöker vår hemsida

På vår hemsida använder vi oss av så kallade cookies och analysverktyg med ändamålet att förbättra användarupplevelsen för våra besökare. Vi hanterar dessa uppgifter då vi har ett berättigat intresse av att erbjuda en så bra användarupplevelse som möjligt. Du kan själv välja att stänga av dessa tjänster i din webbläsare.

Vi använder följande verktyg för att förbättra användarupplevelsen:

Cookies – Cookies är små textfiler som du som besökare sparar ned på din dator. Med cookies kan vi också analysera hur besökare använder webbsidan. Mer info om cookies hittar du här.

Google Analytics – Detta används för att vi skall kunna få statistik och information om hur webbplatsen används av besökarna. Information som vi sedan analyserar och använder för att förbättra funktionalitet och användaren upplevelse av webbplatsen. Mer info om tjänsten här.

Facebook pixel– Detta används för att kunna spåra och följa upp våra annonsresultat på Facebook och Instagram. Det vill säga vilka aktiviteter som besökare därifrån genomför på vår hemsida. Tjänsten hjälper oss även att rikta annonser och budskap till människor som har besökt vår hemsida när dom är inne och surfar på Facebook och Instagram. Mer info om tjänsten här.

Linkedin Insight – Detta används för att kunna spåra och följa upp våra annonsresultat på LinkedIn. Det vill säga vilka aktiviteter som besökare därifrån genomför på vår hemsida. Tjänsten hjälper oss även att rikta annonser och budskap till människor som besökt vår hemsida när dom är inne och surfar på LinkedIn. Mer info om tjänsten här.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vilka uppgifter det är. Du måste själv höra av dig till oss och begära att få den informationen. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter.

Du har också rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Martinson Group AB
Burträskvägen 53
937 80 Bygdsiljum
E-post: gdpr@martinsons.se