Certifieringar och policys

Målsättningen på Martinsons är att bedriva ett miljö- och kvalitetsarbete som är under kontinuerlig utveckling. Våra olika certifieringar är viktiga styrdokument i utvecklingsarbetet och samtidigt en garanti för att Martinsons produkter har framställts på ett miljövänligt sätt, med höga krav på både spårbarhet och kvalitet.

Holmens två produktionsanläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum som producerar limträet och KL-träet i våra stomsystem är certifierade enligt ISO 14001. Dessutom är flera av produkterna CE-certifierade och sågverken har torkanläggningar som är KD-certifierade av jordbruksverket. Vi har via Holmen även möjlighet att leverera stomsystem i limträ och KL-trä som är certifierade enligt PEFC och FSC® (FSC® – C104016)), för spårbarhet av råvara.

Våra certifikat och deklarationer

Våra senaste certifikat och deklarationer hittar du numera på Holmen.

Holmens certifikat per område

Våra policys

Miljöpolicys

Miljöarbetet i vår produktion av träprodukter ska vara förebyggande och leda till ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen, där kraven i miljölagstiftningen och skogslagstiftningen är miniminivå. Holmens virkesorganisation tillämpar PEFC´s standarder för skogsbruk och spårbarhet. Vi tar inte emot virkesleveranser från kontroversiella källor och i vår skogsbruksverksamhet ska vi arbeta aktivt för att minimera de negativa effekterna på miljön. 

Vi ska ta samma ansvar mot naturen och miljön som vi gör gentemot våra kunder och samhället omkring oss.

Energipolicy

I vår produktion av träprodukter ska vi effektivt använda energi. Vi ska upprätthålla vår höga andel av förnyelsebara energikällor. Vår energieffektivisering ska leda till ständiga förbättringar för att minska miljöbelastning, där kraven i energilagstiftningen är miniminivå. Det ligger i företagets intresse att så mycket av energieffektiviseringen som möjligt sköts som en del i den löpande verksamheten. Detta innebär att arbetet med energiledning ska integreras med miljöledningssystemet vid:

– Val av leverantörer
– Identifiering av föreskrifter och lagar
– Fastställande av mål
– Val av revisioner

Råvarupolicy

Via avtal säkerställs att den råvara som levereras till Holmen inte härstammar från skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks. Avtalen säkerställer att inga genmodifierade trädslag används, samt att inget virke kommer från skyddsvärda skogar i Sverige som uppfyller Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotoper och där inte avverkning rekommenderats av tillsynsmyndigheten. Inte heller används virke från illegala avverkningar eller naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning.

Kvalitetspolicy

Våra produkter och tjänster ska hålla sådan kvalitet att de uppfyller kundernas krav och förväntan. Vi ska arbeta för att skapa bästa möjliga trivsel i vårt arbete och med våra kunder. Vårt arbete inom och utom företaget ska alltid står för kvalitet.

MQS – ett effektivt system för ökad kvalitet

Martinsons Quality System (MQS) är samlingsnamnet för Martinsons arbete med ständiga förbättringar på arbetsplatsen. Många delar är hämtade från produktionsfilosofin Lean production. Målen med MQS är att öka trivseln på arbetsplatsen, effektivisera arbetsrutinerna, öka produktiviteten, höja säkerheten samt säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Grunden i MQS är 5S, ett system för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. De 5 s:en står för:

Sortera – endast det nödvändiga ska finnas på arbetsplatsen

Systematisera – var sak på sin plats

Städa – regelbunden städning

Standardisera – rutiner och ansvarsområden

Skapa vanor – uppföljning och ständig förbättring

Socialt ansvarstagande

Martinsons policy är att göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden där kollektivavtalets bestämmelser utgör grunden för överenskommelse med arbetstagare. Martinsons samverkar och bedriver arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att en god och säker arbetsmiljö uppnås för alla anställda och entreprenörer. Martinsons rekryterar medarbetare med god grundkompetens och personalutveckling är en viktig del i Martinsons personalpolitik. Relationen med Entreprenörer präglas av affärsmässighet och respekt för varandras respektive roller. Huvuddelen av Martinsons anlitade entreprenörer ska vara företag med vilka långsiktiga relationer finns. Endast entreprenörer som på ett seriöst sätt uppfyller sina åtaganden mot samhälle, anställda, miljö och uppdragsgivare anlitas.

Integritetspolicy (GDPR)

Vi värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter. Läs hela Holmens integritetspolicyn här.