De tre sågverken i Bygdsiljum, Hällnäs och Kroksjön ingår alla i Martinsons Såg AB. Med gemensam säljorganisation i Martinsons Trä AB och en övergripande planering skapas en sågverksindustri som är unik för branschen.

Uppdelning av produktionen

Eftersom tillgången på timmer är en av de avgörande faktorerna till hur effektivt Martinsons kan bedriva sin verksamhet har de tre sågverken delat upp produktionen sinsemellan för att utnyttja den totala sågkapaciteten på bästa sätt och maximera utvinningen ur råvaran. I Bygdsiljum sågas framför allt gran till limträproduktionen och sågverket i Hällnäs koncentrerar sig mer på furusågning. I Kroksjön används en kombination av de bägge träslagen, med en viss övervikt åt furu.

Stora investeringar

Med de offensiva investeringar som genomförts under 2000-talet på sammanlagt över 500 miljoner kronor står Martinsons väl rustade att kunna behålla sin starka position inom den svenska träförädlingen. De tre sågverkens sammanlagda kapacitet är anpassad för att förse koncernens övriga enheter med den stora mängd trävaror som marknaden efterfrågar under högkonjunkturer. Dessutom gör företagets höga kompetens och avancerade tekniska lösningar inom träförädling att man även kan bibehålla en god lönsamhet även i tider av lågkonjunktur.