Virkesaffären steg för steg


1. Kontakt

Våra stora framtidssatsningar i industrianläggningar och hållbart byggande gör att vi behöver skapa långsiktiga samarbetsrelationer med skogsägarna i regionen. Virket från vårt närområde är helt enkelt en förutsättning för att verksamheten ska fortsätta utvecklas. Därför söker vi aktivt kontakt med dig och andra skogsägare, både för att berätta mer om er viktiga roll och boka upp en eventuell träff.


2. Rådgivning

När vi får träffa dig som skogsägare berättar vi om vilka aktiviteter vi har på gång rent konkret i närheten av din fastighet. Dessutom se vi över era behov av en skogsbruksplan och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för din skog. Vi kan även prata om det finns andra typer av tjänster som är aktuella, till exempel rådgivning kring ekonomi, generationsskiften eller fastighetsköp.


3. Åtgärdsförslag

Tillsammans utarbetar vi ett förslag med rekommenderade åtgärder. Det kan exempelvis vara upprättande av skogsbruksplan, skogsvård, gallring eller slutavverkning, samt hur vi kan genomföra det på bästa sätt för er.


4. Affären

Ett kontrakt som beskriver villkoren bekräftar affären. Här tydliggörs om det är en ren virkesförsäljning där ni huggit virke själv eller om det är ett uppdrag där vi även tillhandahåller tjänster för åtgärdens utförande. Förutom en virkesaffär kan det även handla om en ren tjänsteförsäljning av till exempel skogsvård.


5. Utbetalningsplan

Om det är en virkesförsäljning eller uppdrag med virkesförsäljning upprättar vi en utbetalningsplan. Den kan om det är skattemässigt fördelaktigt sträcka sig över flera år.


6. Genomförande samt återrapportering

Vi detaljplanerar utförandet av eventuella åtgärder med avgränsning såväl i fält som i digitala kartor. Detta inkluderar även faktorer som naturvård och om det finns särskilda önskemål från dig som skogsägare. Sedan produktionsleder vi våra certifierade underentreprenörer vid genomförandet. Vid avverkning transporterar vi virket till vår industrianläggning, där den opartiska virkesmätningsföreningen VMF Nord genomför kvalitetsklassning, mätning och prisräkning.


7. Avräkning

Du får en avräkning som ger en totalbild av hur ekonomin utfallit på det aktuella uppdraget. Om det gäller en virkesförsäljning får du även ett mätbesked på det inmätta virket direkt från virkesmätningsföreningen. Därefter återstår slutbetalningar enligt den överenskommelse som är gjord.


8. Årsbesked

Varje år får skogssäljare en sammanställning av de virkesaffärer de har gjort med oss på Martinsons, som sedan kan kontrolleras mot bokföring och deklaration.