KL-skivor kan användas som stomme i byggnader med i princip samma spännvidder och ­dimensioner som betong. Volymvikten är dock bara 1/5-del av betongens och E-modulen är mer än 10 ggr lägre. Det medför att ljudisoleringen är cirka 15 dB mindre effektiv för normala tjocklekar inom området 100–250 mm. För verksam­heter med högre ljudkrav än kontor fordras därför att trästommen tilläggsisoleras.

Använda storheter och begrepp Ljudisolering är samlingsnamnet för luftljudsisolering och stegljuds­isolering. Krav på luftljudsisolering ställs för att undvika störningar och för att uppnå sekretess. Krav på stegljudsisolering ställs för att undvika störningar.

Sedan tidigare anges luftljudsisoleringen som R’w och specifikt för bostäder R’w +C 50-3150 och steg­ljudsisoleringen som L’n,w resp. L’n,w+CI,50-3150 samtliga i enheten dB. Dessa mått anger ljudisoleringen för konstruktionen och vi relaterar i detta avsnitt till dessa storheter.

I tabell 1 anges typiska värden för 200 mm betong i jämförelse med skivor i KL-trä.

I praktiken måste även hänsyn tas till infästning av konstruktionen och flanktransmissionen. Med flanktransmission avses det ljud som leds via andra konstruktioner än skiljekonstruktioner mellan två rum eller två lägenheter.

Ljudkrav Krav på luftljudsisolering varierar mellan R’w = 35 dB för kontor och upp till R’w +C 50-3150 = 60 dB för bostäder i ljudklass A. För musikrum, biografer etc fordras ännu högre krav. Med KL-skivor kan ljudkrav upp till R’w +C 50-3150 = 60 dB erhållas.

För stegljudsisolering varierar krav från kravlöst, exempelvis mellan kontorsrum, ned till L’n,w+CI,50-3150 = 48 dB för ljudklass A. I vissa fall, till  exempel studios, hörsalar etc., föreligger högre krav.

I tabell 2 anges typiska krav på ljudisolering för olika typer av byggnader.

 

Ljud. Tabeller 1 och 2