Martinsons limträprodukter är klimatneutrala

Genom att bygga i limträ gör du ett klimatsmart val, eftersom materialet förbrukar mindre energi i både produktion, transport och slutlig bearbetning än andra jämförbara byggnadsmaterial. Vid limträtillverkning använder Martinsons råvara från skogarna i närområdet, vilket minimerar långa, miljöbelastande transporter och den mesta energin som används kommer från egna biobränslen. 

Företagets anläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och PEFC för spårbarhet av råvara. 

 
Så tyder du tabellerna för Carbon footprint
 

För att underlätta för våra kunder att göra medvetna miljöval har vi på Martinsons beräknat våra produkters carbon footprint, dvs. hur mycket utsläpp av växthusgaser varje enskild produkt ger upphov till. Som tabellen visar har samtliga våra limträprodukter ett negativt värde för carbon footprints, vilket betyder att det genereras mindre utsläpp av koldioxid än vad som binds under livscykeln. Med andra ord är de klimatneutrala. I beräkningarna av en produkts carbon footprint inberäknas allt ifrån koldioxidutsläpp under avverkning och vid produktionsanläggningen, till energiförbrukning och transporter. Ju kortare transportsträcka det är från produktionsanläggningen i Västerbotten till produktens slutdestination, desto bättre värden för carbon footprint. Därför har beräkningarna gjorts med några olika exempel på slutdestinationer – Sundsvall, Stockholm och Göteborg.  För att ta ett exempel kan vi ta en limträbalk med dimensionen 90×270, som transporteras till slutdestinationen Stockholm där den ska användas. Trämaterialet som används till den aktuella balken binder under sin livscykel 1,14 mer koldioxid per löpmeter än vad balken orsakar i koldioxidutsläpp, inräknat alla de faktorer som tidigare nämnts. 

Hur fungerar limträprodukter som en kolsänka?  I beräkningarna av carbon footprint görs dessutom beräkningar på hur mycket kol som binds i produkterna under dess livslängd, för att slutligen frigöras vid en framtida deponering eller förbränning. Som exempel kan nämnas att varje enskild limträtrall har måttet 26 x 170 x 4800 mm binder 15,5 kg C02, fram till att den inte ska användas längre och därför deponeras eller förbränns. Det betyder att en normalstor altan på 20 m2 binder totalt 380 kg C02 under sin livslängd.

 
1. Limträbalk

 Del 1 Dimension
 

42
x
180

42
x
225

56
x
225

56
x
270

66
x
315

 Klimatpåverkan kg CO2eq/lpm limträ
 Från vagga till grav, Sundsvall
-0,45 -0,57 -0,76 -0,91 -1,25
 Klimatpåverkan kg CO2eq/lpm limträ
 Från vagga till grav, Stockholm
-0,36 -0,44 -0,59 -0,71 -0,98
 Klimatpåverkan kg CO2eq/lpm limträ
 Från vagga till grav, Göteborg
-0,26 -0,33 -0,44 -0,53 -0,73
 Kg CO2 bundet i produkten/lpm limträ
 Under produktens användning (kolsänka)
5,5 6,9 9,2 11,0 15,2
 Del 2 Dimension
 

90
x
225

90
x
270

90
x
315

90
x
405

115
x
405

 Klimatpåverkan kg CO2eq/lpm limträ
 Från vagga till grav, Sundsvall
-1,22 -1,46 -1,70 -2,19 -2,79
 Klimatpåverkan kg CO2eq/lpm limträ
 Från vagga till grav, Stockholm
-0,95 -1,14 -1,33 -1,71 -2,19
 Klimatpåverkan kg CO2eq/lpm limträ
 Från vagga till grav, Göteborg
-0,71 -0,85 -0,99 -1,28 -1,63
 Kg CO2 bundet i produkten/lpm limträ
 Under produktens användning (kolsänka)
14,8 17,7 20,7 26,6 34,0


2. Limträpelare

  Dimension
 

90 x 90

115 x 115

 Klimatpåverkan kg CO2eq/lpm limträ
 Från vagga till grav, Sundsvall
-0,49 -0,79
 Klimatpåverkan kg CO2eq/lpm limträ
 Från vagga till grav, Stockholm
-0,38 -0,62
 Klimatpåverkan kg CO2eq/lpm limträ
 Från vagga till grav, Göteborg
-0,28 -0,46
 Kg CO2 bundet i produkten/lpm limträ
 Under produktens användning (kolsänka)
5,9 9,6

 
3. Limträtrall

  Dimension
 

26 x 170 x 4800

 Klimatpåverkan kg CO2eq limträ
 Från vagga till grav, Sundsvall
-1,27
 Klimatpåverkan kg CO2eq limträ
 Från vagga till grav, Stockholm
-1,0
 Klimatpåverkan kg CO2eq limträ
 Från vagga till grav, Göteborg
-0,74
 Kg CO2 bundet i produkten limträ
 Under produktens användning (kolsänka)
15,5