Färdigkapat virke för specifik användning är en del av arbetsplatsens produktionsplanering och en bestämd rutin för paketets hantering fram till inbyggnad bör således finnas. Avser leveransen träprodukter avsedda för synlig användning inomhus bör de levereras för direkt montage i varm och torr miljö.

Volympaket måste hanteras rätt från leverans till dess att de är inbyggda i det färdiga huset för att minska spill och säkerställa fuktkvot. Ett ströat paket ska placeras luftigt och täckas. Virke för inbyggnad ska endast tillfälligt lagras utomhus på byggplatsen. Tillfälliga upplag ska vara så utformade att virket skyddas mot nederbörd, stark solstrålning och markfukt.

Planera lämpliga platser för virkesupplag
Avvattnad asfalt eller grov makadam är bra underlag – då är risken mindre att jord och smuts kan stänka upp på virket.

– Placera helst paketen i skugga, ej i starkt solljus under sommar/höst.
– Se till att luft kan cirkulera runt om virkespaketen. Avståndet mellan marken och virket bör vara minst 150 mm.
– Använd till exempel järnvägssyllar eller lastpallar som mellanlägg.

Täckning sedan virkespaketen brutits
Under en kort tid kan en presenning ligga direkt på virkespaketet, men se till att den inte täcker ända ner till marken. Om virket lagras längre tid än en vecka bör man ventilera mellan virke och presenning.

För mer information, se handboken Att välja trä