Martinsons koncept för parkeringshus baseras på en pelar-balkstomme i limträ, som kombineras med bärande kassettbjälklag i KL-trä. Efter ett omfattande utvecklingsarbete kan vi erbjuda parkeringshus med både konstruktionstekniska och miljömässiga fördelar.

Martinsons kan i större projekt även inkludera entreprenad. Du väljer själv hur färdig byggnad du vill ha - vi erbjuder allt ifrån en ren materialleverans till en tät byggnad! All info om vårt entreprenaderbjudande hittar du här.

Dynamiska tunga laster som normalt förekommer i ett parkeringshus hanteras med god marginal tack vare konstruktionens uppbyggnad.

Effektiv ljudreducering gör det möjligt att använda delar av utrymmet i markplanet till exempelvis kontors- eller affärslokaler, utan att verksamheterna störs av buller från parkeringshusets biltrafik.

Slitstarkt ytskikt i polyuretan gör farbanan tålig och konstruktiv vattenavledning säkerställer att vattnet leds i rätt riktning för att undvika skador.

Estetiska möjligheter skapas tack vare limträmaterialets naturliga träkänsla och tilltalande utseende.   

Genomtänkta miljöval brukar traditionellt sett inte kunna sammankopplas med utformningen av ett parkeringshus, men nu är det alltså möjligt. Limträ ingår som en självklar del i naturens kretslopp och binder kol under hela sin livslängd. Dessutom förbrukar limträ mindre energi än andra byggnadsmaterial vid produktion, transport och byggnation. Restprodukterna från träindustrin tas dessutom tillvara och används för att producera miljövänligt bränsle som kan ersätta det fossila.

Brandsäkert
Limträ är ett säkert material vid brand. Det kolar snarare än brinner och gör det med en konstant hastighet. Martinsons levererar limträstomsystem upp till brandklass R60 utan att några större dimensionsförändringar krävs. Detta innebär att limträkonstruktioner är brandsäkrare än oskyddade stålkonstruktioner, vilket ofta ger lägre brandpremier.

Vi värnar skogen
För oss på Martinsons är ett aktivt, friskt och hållbart skogsbruk enormt viktigt. Det är ju från skogen vi får den värdefulla träråvaran. Därför är alla våra virkesköpare välutbildade med god förmåga att ge råd om skogsbruk och skötsel till skogsägarna.

Samtliga Martinsons anläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och dessutom är flera av våra produkter CE-certifierade. Vi är även certifierade enligt PEFC och FSC®, (FSC-C107490), för spårbarhet av råvara.