Hantering av limträ kräver stor omsorg och kan på ett avgörande sätt påverka inte bara konstruktionens utformning utan även projektets ekonomi och planering. Till skydd mot nederbörd och smuts under transport, lagring och montering levereras som regel limträelement emballerade, buntvis eller var för sig, i plastfilm eller papper. Om limträ blivit fuktigt måste det ges möjlighet att torka ut långsamt för att motverka uppkomst av sprickor. Viss sprickbildning måste accepteras pga. den uttorkning som limträet utsätts för under byggnadens första år.

 • Skydda limträ utomhus t ex med presenningar och lägg det på rena reglar som är minst 250 mm höga, så att fullgod ventilation erhålls under presenningen.
 • Se till att underlaget är torrt och plant så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas.
 • Lägg ren ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra.
 • Undvik långvarig lagring utomhus på byggplatsen.


Råd vid montage 

 • Använd breda stroppar vid kranlyft och skydda limträelementens kanter med plåtvinklar eller annat kantskydd, så att inga lyftmärken uppkommer.
 • Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är fria från smuts.
 • Undvik att gå på ytor som ska vara synliga efter montage.
 • Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggtiden.
 • Fixera limträelementen i rätt läge till dess att vindfackverk eller motsvarande är monterade.
 • Låt emballaget sitta kvar efter montering som skydd mot nedsmutsning under byggtiden.


Ytbehandling och underhåll 
Limträ som exponeras för väder och vind behöver en ytbehandling med efterföljande underhåll för att behålla sina ursprungliga egenskaper i ytskiktet. Genom att förse Limträkomponenterna med lämplig ytbehandling skyddas träet från upptorkning och uttorkning, som gör att det finns risk för deformationer och sprickbildning. Vilken typ av ytbehandling som är lämplig beror på de yttre förutsättningarna.

 • Är konstruktionen utsatt för nederbörd?
 • Direkt solbelysning?
 • Mekaniskt slitage?


Limträ i normalfuktiga inomhusmiljöer kräver endast ytbehandling om det av estetiska skäl ska ges en annan kulör än dess naturliga. Obehandlat trä som exponeras utomhus åldras under inverkan av väder och vind och får med tiden den sammetsgrå yta som är typisk för gamla timmerhus. De dominerande faktorerna i samband med väderpåverkan är solstrålningens UV-strålar och regn. Växlingar mellan regn och solsken innebär stora påfrestningar för en oskyddad träkonstruktion. För att förhindra sprickbildning i träet finns en rad åtgärder som kan vidtas:

 • Förhindra nedfuktning genom skyddande konstruktionslösningar.
 • Skydda konstruktionen mot direkt solbelysning.
 • Lämplig ytbehandling för att försvåra upptagning och avgivning av fukt.


Limträelement som har exponerat ändträ och översidor bör om möjligt förses med en ventilerad inklädnad. Om detta inte är möjligt, ska ytorna behandlas så att uppfuktning och uttorkning sker långsamt.

För mer information, se Limträhandboken eller kontakta Martinsons.

Läs mer om drift och underhåll av limträ här (extern länk).