Hantering och underhåll

Hantering av limträ kräver kan på ett avgörande sätt påverka både konstruktionens utformning och projektets ekonomi och planering. För att skyddas mot nederbörd och smuts under transport, lagring och montering levereras limträelementen emballerade i plastfilm eller papper, buntvis eller var för sig.

Om limträ blivit fuktigt måste det ges möjlighet att torka ut långsamt för att motverka uppkomst av sprickor. Viss sprickbildning måste accepteras på grund av den uttorkning som limträet utsätts för under byggnadens första år.

 • Skydda limträ utomhus med t ex presenningar och lägg det på rena reglar som är minst 250 mm höga, för fullgod ventilation under presenningen.
 • Se till att underlaget är torrt och plant, så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas.
 • Lägg rena ströläkt mellan limträelementen och placera lodrätt ovanför varandra.
 • Undvik långvarig lagring utomhus på byggplatsen.

Råd vid montage 

 • Använd breda stroppar vid kranlyft och skydda limträelementens kanter med plåtvinklar eller annat kantskydd, för att undvika lyftmärken.
 • Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är fria från smuts.
 • Undvik att gå på ytor som ska vara synliga efter montage.
 • Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggtiden.
 • Fixera limträelementen i rätt läge till dess att vindfackverk eller motsvarande är monterade.
 • Låt emballaget sitta kvar efter montering som skydd mot nedsmutsning under byggtiden.

Ytbehandling och underhåll

Limträ som exponeras för väder och vind behöver en ytbehandling med efterföljande underhåll för att behålla sina ursprungliga egenskaper i ytskiktet. Lämplig ytbehandling skyddar träet från upptorkning och uttorkning, som annars gör att det finns risk för deformationer och sprickbildning. Vilken typ av ytbehandling som är lämplig beror på de yttre förutsättningarna.

 • Är konstruktionen utsatt för nederbörd?
 • Direkt solbelysning?
 • Mekaniskt slitage?

Limträ i normalfuktiga inomhusmiljöer kräver endast ytbehandling om det av estetiska skäl ska ges en annan kulör än sina naturliga. Obehandlat trä som exponeras utomhus får med tiden den sammetsgrå yta som är typisk för gamla timmerhus. De dominerande faktorerna i samband med väderpåverkan är solstrålningens UV-strålar och regn. Växlingar mellan regn och solsken innebär stora påfrestningar för en oskyddad träkonstruktion. Det finns några åtgärder som motverkar sprickbildning i träet:

 • Förhindra nedfuktning genom skyddande konstruktionslösningar.
 • Skydda konstruktionen mot direkt solbelysning.
 • Lämplig ytbehandling för att försvåra upptagning och avgivning av fukt.

Limträelement som har exponerat ändträ och översidor bör om möjligt förses med en ventilerad inklädnad. Om det inte är möjligt ska ytorna behandlas så att uppfuktning och uttorkning sker långsamt.

Drift, underhåll och hantering av limträ

I dessa publikationer av Svenskt Trä hittar du mer information om korrekt underhåll och hantering av limträ och kan även läsa mer om ytbehandling, underhållsplanering, underhållsbesiktning samt underhållsmålning.

Drift och underhåll av limträ
Ytbehandling, underhållsplanering, underhåll

Ladda ner PDF

 

Hantera limträ rätt
Beställning, hantering och lagring

Ladda ner PDF

 

Snöskottning av tak

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. När snöns tyngd beräknas ska man ta hänsyn till byggnadens form och snöanhopning till följd av vindpåverkan, ras och glidning. Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar även från norr till söder. 

Klicka här för att läsa mer om hur du kan mäta din snömängd och skotta taket på ett säkert sätt.