Brandegenskaper

Limträkonstruktioner har tack vare sina stora homogena tvärsnitt goda skyddsegenskaper vid en brand. Materialets uppbyggnad gör att det är stabilt under ett brandförlopps inledningsskede och brandstabiliteten ökar med ökad dimension. Antändningen är trög och det brinner långsamt. Värmeutvecklingen under brand är ofta avgörande för om branden ska utvecklas eller avta. Det kolskikt som bildas på limträytan vid en brand skyddar de inre delarna och bidrar till att limträ bibehåller sin bärförmåga under det fortsatta brandförloppet. Inträngningshastigheten i limträ är vanligen cirka 0,5 – 1,0 mm per minut (cirka 40 mm per timme). Ytterligare brandskydd kan uppnås med ytbehandling eller inklädnad. 

För mer information kring limträ och dess brandstabilitet, se Limträhandboken.