Leverans och hantering

Frakt och emballage

Tidig montageplanering

Martinsons tar gärna emot uppgifter om montageordning så tidigt som möjligt. Då kan arbetet i fabriken planeras så att elementen i KL-trä får rätt emballering/paketering. Normalt levereras skivor liggande på öppen eller täckt bil.

Helemballerade paket

Vid krav på täckt bil projekteras skivor lämpligen maxbredd på 2,4 m. Oavsett om leveransen sker med öppen eller täckt bil blir skivorna normalt helemballerade, med flera skivor i varje paket. Vid leveransen är målfuktkvoten 12 %.

Alltid enligt L.O.K. (levererat olossat köparen)

Som standard kräver Martinsons alltid framkomlig väg för 20 ton trailer, om inte annat är överenskommet. Martinsons levererar alltid L.O.K. om inte annat är bestämt.

Littra och Partlittra

När vi projekterar vill vi ibland att vissa bitar ska sättas samman i fabrik. Därför finns det två olika beteckningar. Littra är alltid den del som ska levereras till byggarbetsplats och den beteckning som återfinns på ritning. Partlittra är varje unik del som tillverkas. Så ett littra kan bestå av flera olika partlittra. Partlittra tydliggörs med ett p i början.

Littralapp

Kollilapp

Mottagning och lagring

Lagring och hantering av KL-träskivor och element tillverkade av KL-trä kräver i likhet med alla byggprodukter omsorg och har en avgörande påverkan. Detta gäller inte bara konstruktionens beständighet och utformning, utan även på projektets ekonomi och planering. För att få ett bra flyt i byggprocessen kommer här en checklista som stöd.

Läs checklista

– Planera montaget i god tid före lossning för att undvika tidskrävande omlastningar.

– Kontrollera att emballaget är helt.

– Kontrollera att antal element och dimensioner stämmer mot beställningen och följesedeln.

– Kontrollera leveransen, notera eventuella synliga skador. Stäm av hållfasthets- och utseendeklass och märkning mot beställningen och följesedeln.

– Ta stickprov av fuktkvoten på ett antal ställen med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder för att få en indikation på att fuktkvoten stämmer mot beställningen.

– Kontrollera att KL-träelementen är rena från jord och smuts.

– Undvik mellanlagring och om möjligt montera direkt från lastbilen.

– Placera inte KL-träelement där det finns risk för nedsmutsning av till exempel stänk från takdropp eller trafik.

– Se till att lagringsplatsen ligger i skugga under vår, sommar och höst. Emballerade solbelysta KL-träytor får högre temperatur än utomhustemperaturen, vilket kan leda till sprickbildning eller kondens, som ökar risken för mikrobiell påväxt.

– Använd rena underslag, minst 300 mm höga över mark eller golv och som ger god luftning. Se till att ha tillräckligt stort antal underslag så att inte KL-träelementen böjs.

– Underlaget ska vara torrt och plant så att KL-träelementen inte slår sig eller belastas så att bestående deformationer uppstår.

Montagelyft

För montagelyft av Martinsons KL-trä används normalt systemet SIHGA Pick för bjälklag, men det kan ibland även användas för lyft av väggar. Metoden bygger på en expanderande lyftplugg, som monteras i hål som förborras i fabrik. Genom detta hanteras lyftvikter på cirka 500–1000 kg per lyftdon, beroende på aktuella lyftvinklar. För SIHGA Pick borras hål på 50 mm, som ska lagas med träplugg direkt efter att lyftdon demonterats.

 

Fukt under byggtiden?

Hantering av fukt under uppförande av en KL-trä-stomme är en mycket väsentlig del att arbeta aktivt med huvudentreprenören, från byggprojektets tidiga skeden till färdigställande av byggnaden. För att bidra till goda förutsättningar är det viktigt att såväl stommens tekniska lösningar som fukthanterings-rutinerna är utformade för att undvika onödig utsatthet för ogynnsamma väderförhållanden. Att trä, i det här fallet KL-trä, kortvarigt utsätts för regn riskerar inte förutsättningarna för kvalitetssäkrat slutresultat. Viktigt är också att det är tillräckligt uttorkat innan inklädnad. Rätt fuktpreventiva åtgärder under stomuppförande har därför två syften:

– Förebygga risk för långvarig utsatthet för fukt.
– Undvika onödig tid och kostnad för uttorkning av den färdigmonterade stommen.

Man kan skilja på två huvudsakliga varianter av fuktskydd vid uppförande av en KL stomme. Antingen väljer man ett heltäckande väderskydd, alternativt så väljer man att jobba med flera mindre insatser där man genom olika åtgärder begränsar fuktpåverkan. Det kan vara tätningar av hål och skarvar samt mindre mobila heltäckande väderskydd. Detta senare alternativ innebär mer av aktivt arbetet genom hela byggprocessen.