Åtagande

I Martinsons leverans ingår den avskalade stommen i KL-trä, som sedan kompletteras på byggarbetsplatsen av ansvarig entreprenör. Det betyder att till exempel faktorer som konstruktion, leverans/montage av påklädnad och kompletteringar som skivmaterial på insida av KL-träskivor, övergolv, ej bärande innerväggar och installationer ligger utanför Martinsons åtagande. För att underlätta i det tidiga planeringsstadiet ger vi här en inblick i det material och arbete som är relaterat till påklädnader och kompletteringar av stommen i limträ och KL-trä.


Ljudavskiljande väggar
 

De som är bärande ingår i Martinsons leverans och utformas av KL-träskivor, alternativt som regelkonstruktion med del av skivbeklädnad.


Övergolv

Utförs ofta uppstolpat och medger gott utrymme för installationer. Övergolvet fylls med mineralull och förses med en golvspånskiva samt en eller två gipsskivor.


Undertak

För att dölja eventuella installationer.


Innerväggar

Reglas upp efter montage av övergolv samt förses med enkelsidiga skivor, medan andra sidans skivor monteras efter att installationer dragits.


Isolering

Vanligtvis används mineralull som värmeisolering i ytterväggen. Tätning på utsida av värmeisolering säkerställs bäst med vindduk, skivmaterial eller skivisolering. Diffusionsöppen duk som ger lufttäthet rekommenderas dikt mot KL-träskivans utsida.


Fasadbeklädnad

Som fasadmaterial används traditionella material som exempelvis träpanel, cementbaserade skivor eller puts och materialvalet avgörs utifrån beställarens önskemål om funktion och estetik.


Trappor

Ingår inte i Martinsons leverans. Däremot är fakta om entreprenörens val av trappor viktig indata för konstruktion av stommen. Uppgifter som erfordras är trappornas egenvikter samt placering av de infästningspunkter som överför laster till stommen. Montage av trappor är en viktig samordnings- och planeringsfråga i tidigt skede. Trappor lyfts vanligtvis in under pågående stommontage.


Trapphus

Utformas normalt med väggar i KL-trä som en del i Martinsons stomleverans och kompletteras på byggplats med skivbeklädnad. Som golv används normalt samma övergolv som i kontoren, lämpligen ett uppstolpat lätt övergolv.

Trots att trappor inte ingår i Martinsons leverans är fakta om entreprenörens val av trappor viktig indata för konstruktion av stommen. Till exempel vilka egenvikter trapporna har och var infästningspunkterna som överför laster till stommen sitter.


Hisschakt

Utformas normalt med väggar i KL-trä och kompletteras på byggplats med skivbeklädnad på insida för att klara brandkraven om ytskiktsklass.


Balkonger

Balkongplattor i KL-trä kan ingå i Martinsons leverans, om det görs en speciell överenskommelse. Slitskikt och räcke är kompletteringar som ligger i entreprenörens åtagande och utförs på byggplats.


Takuppbyggnad

Stommen avslutas vanligen med KL-träskivor som ger ett plant underlag som yttertak kan byggas upp ifrån, antingen uppstolpat eller med takstolar. Precis som för ytterväggar placeras här först en diffusionsöppen duk och sedan värmeisolering.

Ljud och brand

Den bärande stommen är utformad för att kunna uppnå ljudklass B, förutsatt att utförande på byggplats av entreprenör med påklädnader, kompletteringar och installationer utförs i tillräcklig omfattning och avvibrerat från stommen. För uppfyllande av krav avseende luftljud finns det avvibreringslister mellan våningar samt delade bjälklag mellan lägenheterna. För att klara stegljud vertikalt används normalt ett avisolerat övergolv. Stomdelar förbinds samman med avvibrerade förband.

Flervåningshus på 5–8 våningar klassas normalt som Br1 byggnad och hamnar ofta i brandteknisk klass EI60, samt R90 på vertikalt bärverk respektive R60 på bjälklag.

KL-träskivor och limträ i sig har god förmåga att klara krav på bärande och av­skiljande funktion, men för att uppfylla ovan nämnda krav samt kraven på ytskiktsklass i flervåningshus så förses de ofta med gipsskivor.