Vårt stomsystem för flerbostadshus

Principer och kompletteringar

Den systemuppbyggda stommen för flerbostadshus baseras på några grundläggande principer. För att ge en inblick visar vi här några exempel på principerna för stommens sammansättning. De övre bilderna visar KL-trästommen som levereras av Martinsons, medan de nedre visar den kompletterade stommen.

Stommen är utvecklad för att ge förutsättningar att uppnå ljud, brand och energiprestanda både enligt gällande byggregler och för att möta specifika kundkrav.

Normalt har ytterväggar en bärande/stabiliserande funktion. Även om det skulle förekomma ytterväggar utan bärande/stabiliserande funktion så är rekommendationen att alla ytter-väggar utförs i KL-trä. Det skapar bra förutsättningar för ett effektivt och likartat arbetssätt med påklädnad på utsida av stommen.

Byggkomponenternas egenskaper och prestanda

Martinsons stomlösning i KL­trä utgår från en produktion av KL­skivor i storlekar upp till 3 x 16 m. Dessa skivor kan produceras med 16 eller 3 m långa ytskikt, dvs stående ytskikt (normalt väggblock) eller liggande ytskikt (normalt för bjälklag).

Skivorna tillverkas som planelement i tjocklekar från 60 till 280 mm. Bearbetning görs i CNC­maskiner som ger goda möjligheter att effektivt och med precision skära till KL­ träskivorna. Väggar byggs uteslutande upp med ytskikten i bärriktningen, det vill säga vertikalt. Även för bjälklag orienteras ytskikten i bärriktningen.

Se tabell

Riktlinjer och rekommendationer

En kostnadseffektiv stomme byggs upp av relativt få och stora skivor. Det optimala är att använda horisontella skivor på upp till 12 meter, för att underlätta hantering. Med hänsyn till skivornas produktionsformat undviks vånings-höjder som kräver väggskivor högre än 3 m.

Om skivorna i stället används vertikalt blir vägglängden bara 3 meter, vilket ökar styckehanteringen både i fabrik och under montage.