Vårt stomsystem för flerbostadshus

Principer och kompletteringar

Den systemuppbyggda stommen för flerbostadshus baseras på några grundläggande principer. För att ge en inblick visar vi här några exempel på principerna för stommens sammansättning. De övre bilderna visar KL-trästommen som levereras av Martinsons, medan de nedre visar den kompletterade stommen.

Stommen är utvecklad för att ge förutsättningar att uppnå ljud, brand och energiprestanda både enligt gällande byggregler och för att möta specifika kundkrav.

Normalt har ytterväggar en bärande/stabiliserande funktion. Även om det skulle förekomma ytterväggar utan bärande/stabiliserande funktion så är rekommendationen att alla ytter-väggar utförs i KL-trä. Det skapar bra förutsättningar för ett effektivt och likartat arbetssätt med påklädnad på utsida av stommen.

Byggkomponenternas egenskaper och prestanda

En av de viktigaste fördelarna med stommen för flerbostadshus är de lätta och stora byggkomponenterna, som skapar förutsättningar för rationellt montage och i förlängningen kostnadseffektiva projekt. Martinsons systemlösning baseras skivor i KL-trä i storlekar upp till 3 x 16 m.

Skivorna kan produceras med yttre lameller antingen 16 meter eller 3 meter långa. Skivorna med liggande ytskikt är vanligt för bjälklag och de stående är normalt för väggblock. Bearbetning av skivorna görs i CNC-maskiner och möjliggör anpassade former på de utskurna planelementen.

Om det finns speciella designmässiga önskemål kan KL-träskivan även användas som synligt ytskikt utan inbyggnad, förutsatt att brandkraven ändå uppfylls. Tack vare att stommen byggs upp med stora och därför relativt få KL-träskivor skapas en kostnadseffektiv stomme. KL-träväggar med längder upp till 12 meter hanteras normalt på ett enkelt sätt.