Installationer

Martinsons har utvecklat effektiva principlösningar för installationer i stommarna för flerbostadshus. Vi erbjuder riktlinjer som ligger till grund både för framtagandet av bygghandlingar för installationer och säkerställer varje projekts effektivitet och den färdiga byggnadens höga kvalitet. Här ger vi en övergripande inblick i våra lösningar.


Avloppsledningar

Horisontell dragning av avloppsrör görs bäst i övergolvet på bjälklagets ovansida. Rören skall ur ljudprestandasynpunkt vara fri från alternativt monteras avvibrerat från bjälklagsskivan.

     

Elinstallationer

Elinstallationer bör framför allt förläggas i övergolvet, medan vertikal dragning av elledningar i första hand görs i regelväggar. När elinstallationer placeras i själva KL-träväggen görs detta främst i uppfrästa spår för rör och dosor, som sedan döljs av gipsskivor. Fräsning av spår kan normalt göras i stor utsträckning på fabrik, men kan relativt enkelt också göras på byggplats.Sprinklers

Sprinklersystem förläggs lämpligen i tak. Huvudledningar till sprinkler förläggs i vertikala schakt och fördelas därifrån ut till rum i kontoret. Systemets munstycken sätts vanligtvis i taket, men kan även monteras på vägg.


Ventilationskanaler

Ventilationsrör förläggs vertikalt i schakt som har krav på brandklassning EI60. Horisontellt kan ventilationsrör förläggas på undersida av bjälklaget (1) och döljas genom intrumning i takvinkeln, alternativt ventilationsrör i övergolv (2). I vissa fall ligger vertikala schaktet i intilliggande trapphus eller lägenhet (3). Ett annat alternativ (4) är att placera tilluftsrör i övergolv som mynnar med tilluftsdon i golv/golvvinkel för det aktuella kontoret.