Hantering och underhåll

Hantering av KL-trä kräver stor omsorg och kan på ett avgörande sätt påverka inte bara konstruktionens utformning utan även projektets ekonomi och planering. Till skydd mot nederbörd och smuts under transport, lagring och montering levereras som regel träelement emballerade, buntvis eller var för sig, i plastfilm eller presenning. Om KL-träet blivit fuktigt måste det ges möjlighet att torka ut långsamt för att motverka uppkomst av sprickor. Viss sprickbildning måste accepteras på grund av den uttorkning som KL-träet utsätts för under byggnadens första år.

  • Skydda KL-trä utomhus t ex med presenningar och lägg KL-träskivorna på rena reglar som är minst 250 mm höga, så att fullgod ventilation erhålls under presenningen.
  • Se till att underlaget är torrt och plant så att KL-träskivorna inte slår sig eller skevbelastas.
  • Lägg ren ströläkt mellan KL-träelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra.
  • Undvik långvarig lagring utomhus på byggplatsen.


Råd vid montage

  • Använd breda stroppar vid kranlyft och skydda KL-träskivans kanter med plåtvinklar eller annat kantskydd, så att inga lyftmärken uppkommer.
  • Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är fria från smuts.
  • Undvik att gå på ytor som ska vara synliga efter montage.
  • Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggtiden.
  • Fixera KL-träskivan i rätt läge till dess att vindfackverk eller motsvarande är monterade.
  • Låt emballaget sitta kvar efter montering som skydd mot nedsmutsning under byggtiden.


Underhåll

Underhållet av en byggnad med KL-träkomponenter bedrivs, på samma sätt som vid ett hus med annat stommaterial, lämpligtvis efter en underhållsplan med en planeringshorisont på 10–15 år.

Underhållsplanen bör innefatta delplaner för tak, fasad, övriga in- och utvändiga ytskikt, de olika installationssystemen, apparater och utrustningar samt stomme. Det är lämpligt att ägna speciell uppmärksamhet åt tätheten i vattenbärande system, tätskikt i våtrum samt fasaden med dess genomföringar.

En KL-trästomme kräver inte något specifikt underhåll. Den förväntade livslängden bör inte understiga 100 år. I några fall förekommer att stommen är stabiliserad med dragstag ned till grundläggningen. Förspänningen i dessa stag kan behöva kontrolleras efter något eller några år, då träet torkat till sin slutliga jämviktsfuktkvot.

Martinsons bistår gärna med konsultation om hur en lämplig underhållsplan bör se ut i varje enskilt fall och kan även ge råd om hur en byggnad bör utformas för att underhållsarbetet ska kunna skötas så smidigt som möjligt.