Den systemuppbyggda stommen för flerbostadshus baseras på några grundläggande principer. För att ge en inblick visar vi här några exempel på principerna för stommens sammansättning. De övre bilderna visar KL-trästommen som levereras av Martinsons, medan de nedre visar den kompletterade stommen.

Underlättar för att möta krav på ljud, brand och energi
Stommen är utvecklad för att ge förutsättningar att uppnå ljud, brand och energiprestanda både enligt gällande byggregler och för att möta specifika kundkrav. Kompletteringar med ytterväggspåklädnad, fönster, dörrar, yttertak, innerväggar, skivbeklädnad, övergolv m m görs på byggplats och ingår inte i Martinsons leverans.

 

 Stomsystem

 

Installationer

Martinsons utvecklingsavdelning har tagit fram effektiva och rationella principlösningar för installationer i stommarna för flerbostadshus. Vi erbjuder riktlinjer som ligger till grund både för framtagandet av bygghandlingar för installationer och säkerställer varje projekts effektivitet och den färdiga byggnadens höga kvalitet. Här ger vi en övergripande inblick i våra lösningar.

Avloppsledningar
Horisontell dragning av avloppsrör görs bäst i övergolvet på bjälklagets ovansida. Rören skall ur ljudprestandasynpunkt vara fri från alternativt monteras avvibrerat från bjälklagsskivan.

Avloppsledningar
 

Elinstallationer
Elinstallationer bör framför allt förläggas i övergolvet, medan vertikal dragning av elledningar i första hand görs i regelväggar. När elinstallationer placeras i själva KL-träväggen görs detta främst i uppfrästa spår för rör och dosor, som sedan döljs av gipsskivor. Fräsning av spår kan normalt göras i stor utsträckning på fabrik, men kan relativt enkelt också göras på byggplats.

 Elinstallationer

 

Sprinklers
Sprinklersystem och boendesprinklersystem förläggs lämpligen i tak. Huvudledningar till sprinkler förläggs i vertikala schakt och fördelas därifrån ut till rum i lägenheter. Systemets munstycken sätts vanligtvis i taket, men kan även monteras på vägg.

Ventilationskanaler
Ventilationsrör förläggs vertikalt i schakt som har krav på brandklassning EI60. Horisontellt kan ventilationsrör förläggas på undersida av bjälklaget (1) och döljas genom intrumning i takvinkeln, alternativt ventilationsrör i övergolv (2). I vissa fall ligger vertikala schaktet i intilliggande trapphus eller lägenhet (3). Ett annat alternativ (4) är att placera tilluftsrör i övergolv som mynnar med tilluftsdon i golv/golvvinkel för den aktuella lägenheten.

 

Ventilationskanaler