Martinsons byggsystem för bostäder i flervåningshus har under flera år utvecklats både byggnadstekniskt och miljömässigt. Arbetet har resulterat i en ny generations lågenergihus, där energiförbrukningen på ca 50 KWh/m2 och år lever upp till de krav som ställs på så kallade hållbara städer. Martinsons lågenergihus har såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar som gör dem intressanta för framtidens byggande. En viktig aspekt är självklart husens låga energiförbrukning, där en rad olika faktorer samverkar för bästa resultat.

 

Täta hus 

För att uppnå lågenergistatus är det en förutsättning att husen är täta, vilket säkerställs tack vare en genomtänkt konstruktion med täthet i byggnadselement och skarvar.

 

Transmission 

För att så lite värme som möjligt ska gå förlorad genom transmission har lågenergihusen tjockare väggar än andra hus. Dessutom ger treglasfönster med gasfyllningar goda U-värden.

 

Ventilation 

Lågenergihusen utrustas med ett behovsstyrt system för ventilation, som består av antingen en värmeväxlare/FTX eller värmepump.

 

Varmvatten 

Värmeväxlare/FTX via duschavlopp skiljer svart vatten från gråvatten, vilket både gör att värmen kan tas tillvara och leder till snabbare upptorkning av golvet.

 

Trä ett naturligt material i lågenergihus 
Byggdelar i trä har låg energiförbrukning vid tillverkning och dessutom binder träbyggnader kol under hela sin livslängd, vilket bidrar till att motverka klimatförändringarna.


Läs mer om KL-trä här